Installation view

2010

Yodo Studio

Photo: OMOTE Nobutada